WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia
reklamacji)
………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
“Twój StartUp”
ul. Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa

Adres do doręczeń:
Krystian Stokłosa
ul. Lublańska 22/44
31-476 Kraków


REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy
z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:
1.
wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty
2.
wnoszę o usunięciea wady;
3.
wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
4.
oświadczam, iż odstępuję od umowy.

Data: ………………………….

……………………………
Podpis konsumenta

*niepotrzebne skreślić.