I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Sex-Shop działający pod adresem: https://dyskretnysklep.pl/ (dalej:
Sklep) jest prowadzony przez: FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
„TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok.
766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON:
146433467, zwany dalej Fundacją.
Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest
przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie “Foreplay” Krystian
Stokłosa
adres: ul. Lublańska 22/44, 31-476 Kraków
1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania
zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień,
warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i
odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
1.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z
wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze
Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :
posiadanie dostępu do Internetu;
 posiadanie adresu e-mail;
 zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 włączona obsługa javascript;
 zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 akceptacja plików cookies.
1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności,
która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w
szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy
techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest
wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności
rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek
działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
1.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane
siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu
z infrastrukturą techniczną Klienta.
1.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne
składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
nie wymaga zarejestrowania.
1.8. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do
zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim
zapoznał.


II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na
stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r..
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
2.2. Klient, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany,
przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a
następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie
zamówienia.
2.3. W Koszyku, Klient ma możliwość:
 dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
 wskazania adresu, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz
dane niezbędne do wystawienia faktury;
 wyboru sposoby dostawy (paczkomaty InPost, kurier, Poczta Polska);
 wyboru sposób płatności (przelew online, płatność kartą Visa, Visa Electron,
MasterCard MasterCard Electronic, Maestro);
 dodania kodu rabatowego.
2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane
Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
2.5. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie 2-3 dni roboczych, przy
czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania
formy płatności za pobraniem) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie
Sklepu.
2.6 Zakupiony towar wysyłany jest w kopertach lub kartonikach, które nie posiadają
żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki oraz są nadawane
przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą.
2.7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały
rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy
rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.
2.8. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach
dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
2.9. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów
pośredniczących w transakcji (serwis PayU) brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia
zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient możena
powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą
kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.
2.10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep
może zaproponować Klientowi:
2.10.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta,
Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
2.10.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w
wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie
zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego
realizacji w pozostałym zakresie);
2.10.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem.
Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta
traktowane będzie jako finalne;
2.10.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu
do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie
wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie
składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych
przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem
zamówienia na kilka wysyłek).
2.11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości
realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta
poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7
(siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.
2.12. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w
całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę
(lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach
szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
2.14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym
w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu
zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
2.15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany
produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie
przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od
momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu
zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia
jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych
produktów.
2.16. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem
adresu e-mail Sklepu lub telefonicznie. W takim przypadku Sklep dokona
orientacyjnej wyceny i prześle ją na wskazany przez klienta adres e-mail.
2.17. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 5 dni, a w
przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego
do prawidłowej realizacji zamówienia.
2.18. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Europy.

III CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI
3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek
VAT i podawane są w polskiej walucie.
3.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie,
wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji
promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które
zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww.
zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej
zasadami i w okresie jej trwania.
3.4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je
Klient.
3.5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty
InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę
InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7″
przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj.
spółkę InPost Sp. z o.o.. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem
świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez
Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów.
3.6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient
sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku
uszkodzenia opakowania przesyłki Klient zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem,
sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych
przez klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość
złożenia reklamacji w Sklepie.
3.7. Odbierając przesyłkę, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie
jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z
wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na
możliwość złożenia reklamacji w Sklepie.


IV DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI
4.1.Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:
4.1.1. osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia za pobraniem lub
w momencie odbierania towaru w paczkomacie InPost;
4.1.2. on-line za pomocą Sklepu PayU;
4.1.2. przelewem na podane konto Sklepu.
4.2. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana
płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


V REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU
5.1 Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i
ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.
5.2 W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie
oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sklepu, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia
ostatniej części. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed
jego upływem na adres Sklepu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail
sklepu krystianstoklosa.pl@gmail.com
5.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu
zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed
jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
5.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania
Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów
wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o
odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia
inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie
jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
5.5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego
użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep wstrzymuje się z ze zwrotem płatności
otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia
przez Klienta dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej. Sklep dokona
również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura
korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
5.6 Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał
potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.
5.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.
5.8. Przepisów powyższych nie stosuje się do zamówień indywidualnych (na
zamówienie) opisanych w § 2 ust. 16, oraz do produktów wskazanych w załączniku
nr 1 do niniejszego regulaminu (wykaz produktów niepodlegających zwrotom), które
na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi – Prawo
odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb,
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu.
5.9. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową.
Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od
dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony
jest w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia
ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o
odstąpieniu od umowy.
5.10. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres
wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu
(np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar
nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie
rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź
uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na
warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sklepu.
5.11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje
o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub  przesyła
Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi
należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto.
Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca
VAT lub specyfikacja korygująca).
5.12. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury
pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl,
na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także
u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
5.13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i
obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie
znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy
sprzedaży.


VI PLIKI „COOKIES”
6.1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
6.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi
informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu
końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego
funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te
zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu
internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i
informacje logowania.
6.3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron
internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę
internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia
statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i
przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.
6.4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one
umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:

 1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej
  sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
 2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej
  sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub
  bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela
  witryny.
  6.5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego
  komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może
  wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników.
  6.6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:
 3. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,
 4. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z
  funkcjonalności Sklepu,
 5. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
 6. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
 7. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.
  6.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”
  dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)


6.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu
reklamodawców oraz partnerów.

VII ZWROTY NALEŻNOŚCI
7.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej
transakcji, w przypadku:
7.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku
zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego
realizacją;
7.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało
dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
7.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu
lub wymiany na nowy;
7.1.4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.
7.2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany
z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi
koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone:
7.2.1. z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;
7.2.2. przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie.


VIII NEWSLETTER
8.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym
informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji
w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia
takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty
elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
8.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera
samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na
link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci
Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na
skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do
systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania
systemu informatycznego Klienta wirusami.
9.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi
odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych
przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i
blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym
przez Klienta.
9.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień
komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie
mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.
9.4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych
Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne,
zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla
celów informacyjnych.
9.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane
w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie
przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
9.6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności
intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść
zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby
odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności
intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności
przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych)
przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba
odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za
nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
9.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem,
niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom
publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających
godności innych osób.
9.8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować
zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na
adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji
będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
9.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu
cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
9.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 04.11.2019r.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z
dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów
konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja
Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym
udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute
resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe
rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie
sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)
………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
“Twój StartUp”
ul. Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa

Adres do doręczeń:
Krystian Stokłosa
ul. Lublańska 22/44
31-476 Kraków

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

 1. Data zawarcia umowy
 2. Przedmiot umowy

……………………………
Podpis konsumenta

Data: ………………………….

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia
reklamacji)
………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
“Twój StartUp”
ul. Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa

Adres do doręczeń:
Krystian Stokłosa
ul. Lublańska 22/44
31-476 Kraków


REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy
z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:
1.
wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty
2.
wnoszę o usunięcie/a wady;
3.
wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
4.
oświadczam, iż odstępuję od umowy

.……………………………
Podpis konsumenta

Data: ………………………….

*niepotrzebne skreślić.