DyskretnySklep.pl

 1. Kto jest administratorem Państwa danych?
  Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
  „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
  ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).
  Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Fundacji świadczonych przez zorganizowaną część
  przedsiębiorstwa “Foreplay” nr. telefonu +48 733 113 265, adres e-mail: krystianstoklosa.pl@gmail.com realizowanych przez Krystian Stokłosa.
 2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?
  A. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem “Foreplay” polegającymi na
  sprzedaży produktów z branży erotycznej Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6
  ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania
  umowy
  B. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą
  współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami
  prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach
  prawa, np.:
  art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz.
  1858);
  art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu
  pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
  art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr
  137 poz. 926).
  C. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
  naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń
  D. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu
  wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane
  do czasu wycofania zgody
 3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
  Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich
  Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić
  o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy
  mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).
  W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych.
  Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z
  których Pan/Pani korzysta.
 4. Komu zostaną udostępnione dane?
  A. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach
  konkretnego postępowania na podstawie prawa;
  B. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie
  zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
  przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące,
  podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe;
  C. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są
  udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub
  pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa
  naszych faktur w terminie),
  D. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, tj. Foreplay

E.

Wyrażona przez Państwa zgoda
Konieczność w celu wykonania umowy
Standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską
Zatwierdzony mechanizmy certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi
zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń
Decyzja Komisji Europejskiej o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony w
Polsce

 1. Czy Dane są profilowane?
  Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej
  analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych
  zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie,
  którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze
  Pana/Pani wybory).
 2. Jakie przysługują Państwu prawa?
  A. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
  (art. 15 Rozporządzenia),
  B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
  (art. 16 Rozporządzenia),
  C. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
  do bycia zapomnianym” – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali
  Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
  D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać, abyśmy
  ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
  uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub
  przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu
  potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez
  sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
  E. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,
  powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”)
  dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub
  wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w formacie
  elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie będą Państwo
  mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych
  danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
  F. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo
  prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie
  zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie
  zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:
  krystianstoklosa.pl@gmail.com
  G. Prawo do sprzeciwu – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych,
  jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 21
  Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli
  przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy,
  istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za
  nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
  H. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
  przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych
 3. Kontakt
  Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub
  chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@twojstartup.pl