WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)
………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
“Twój StartUp”
ul. Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa

Adres do doręczeń:
Krystian Stokłosa
ul. Lublańska 22/44
31-476 Kraków

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

  1. Data zawarcia umowy
  2. Przedmiot umowy

……………………………
Podpis konsumenta

Data: ………………………….